Mard ke liy karahi aur naqsh o nigar wale kapre pehnna kaisa?