Advance raqam de kar aik (1) saal bad saman lena kaisa ?